Kaj so videovadnice?

Videovadnice za aktivne premore med poukom so narejene z namenom spodbujanja in dozorevanja različnih področij učenja in razvoja otrok, z namenom sprostitve in motivacije ter z namenom povečanja učinkovitosti in lahkotnosti učenja.

Zakaj je njihova uporaba koristna?

Dejstvo je, da otroci vstopajo v šolo vedno manj zreli in pripravljeni za kognitivne izzive šolanja. Pedagoški delavci opažajo pri učencih, v primerjavi s prejšnjimi generacijami, več težav s koncentracijo, usmerjanjem pozornosti,  s slušno in vidno pozornostjo, z grafomotoriko in držo pisala, s finomotoriko, z govorom in jezikom, z gibalnimi spretnostmi (gibljivost, koordinacija, ravnotežje …). Vedno več je otrok z učnimi težavami, razvojnimi zaostanki, vedenjskimi in čustvenimi težavami.

Naš šolski sistem pa za uspešno delo zahteva zrelost in spretnost na vseh omenjenih področjih. Pomanjkanje gibalnih in senzornih izkušenj ter spodbud v zgodnjem otroštvu, pretirana uporaba tehnologij, stresen način življenja, poudarek na storilnosti, pretirana zaščita otrok v razvoju njihove samostojnosti in odgovornosti vplivajo na izražanje in porast omenjenih težav ter posledično na razvoj negativnih kompenzacij za šolsko delo in s tem zmanjšano motivacijo, veselje, lahkotnost, hitrost in uspešnost učenja. Ob natrpanih učnih načrtih je delo učiteljev tako vedno večji zahteven izziv.

Učitelji se zavedajo pomembnosti gibanja in njegove povezave s kvalitetnim učenjem. Vedo, da gibanje aktivira možganske funkcije, da je količina gibanja lahko povezana z akademsko uspešnostjo, da učenje poteka kvalitetnejše in lahkotneje, če se ob njem gibamo. Gibanje aktivira in povezuje vse možganske podsisteme za učenje. Učenje ni zgolj kognitivni proces. Je aktivnost celega telesa.

Z videovadnicami so ovire za več gibanja med poukom popolnoma odpravljene, saj zanje niso potrebne nobene posebne priprave, pripomočki ali prostor. Sklopi vaj trajajo nekaj minut, a hkrati dovolj, da spodbujajo ali sprostijo. Nekaj minut gibanja pospeši učno delo, motivira, spodbuja in vnaša pozitivne občutke, saj se ob gibanju sproščajo hormoni ugodja in zadovoljstva. Strah, da ne bi v uri predelali določeno snov, je ob tem odveč. Hkrati pa gibalni premori omogočajo tudi počitek od akademskih vsebin ob prenasičenosti. Sledenje posnetkom omogoča učiteljem, da se jim ni treba z gibanjem osebno izpostaviti pred razredom ali tvegati, da nad učenci izgubijo nadzor. Vaje so prilagojenje za različne starostne skupine in se lahko izvajajo pred ali med poukom kateregakoli šolskega predmeta oz. snovi.

Kako so zasnovane?

Vaje so zasnovane tako, da vplivajo oz. spodbujajo taktilni, vestibularni, proprioceptivni, senzorni in motorični sistem, kar je baza, osnova v piramidi učenja. Na omenjenih sistemih sloni celoten kognitivni razvoj. Z vajami lahko spodbujamo dozorevanje omenjenih področij, kar omogoča razvoj višjih miselnih funkcij. Šola sicer ne more nadomeščati zgodnjega razvoja in spodbud staršev ter ožjega okolja, ima pa veliko vlogo pri dozorevanju otrok in omogočanju lahkotnejšega in kvalitetnejša učenja.

Vaje videovadnic so ciljno in strokovno izbrane tako, da vplivajo na številne funkcije, ki so pri opisu vsake vaje natančno opredeljene. Učinek vaj se doseže ob večkratnem ponavljanju. Ob začetnih izvajanjih, učenju se tvorijo nove nevronske povezave, ki jih s ponavljanjem oz. večkratnim izvajanjem utrjujemo in avtomatiziramo. Tako vplivamo na dozorevanje pomembnih funkcij za zrelejše in lahkotnejše učenje in funkcioniranje ter aktiviramo možgane ob dolgotrajnem sedenju, poslušanju in sledenju.

Cilj vsake vaje je, da jo otrok izvede z lahkoto, pravilno in v ustreznem tempu, ob tem pa razvija funkcije, ki so navedene ob vsaki vaji.

Kako jih uporabljati?

Učitelj vaje izbira glede na potrebe razreda, glede na funkcije, ki jih želi razvijati ali spodbujati, glede na starost otrok in glede namen (spodbuda, sprostitev, izziv).

Vaje se lahko izvajajo pred poukom oz. ob začetku ure kot motivacija, priprava, uvod, načrtno aktiviranje določenih sposobnosti in spretnosti. Lahko pa med poukom kot sprostitev, za vzpostavljanje koncentracije, motivacije, aktiviranje.

Otroci vaje opazujejo in jih izvajajo v skupini, kar okrepi izkušnjo. Sledenje vajam na posnetkih spodbuja vizualno sledenje, slušno in vidno pozornost, sledenje ritmu, kopiranje gibov, urjenje spomina in sledenja zaporedjem ter navodilom.

Vaje še posebej razvijajo:

  • Sledenje z očmi. Lahkotnost le-tega je nujna za kvalitetno branje, pisanje, prepisovanje in vizualno sledenje pouku.
  • Orientacijo na telesu. To je osnova za dobro orientacijo na ploskvi in v prostoru.
  • Koordinacijo posameznih delov telesa (oko-roka, obe roki, nogi) in celega telesa. To je osnova za kvalitetno pisanje, risanje, finomotorične in grobomotorične spretnosti.
  • Prehode čez sredino, povezovanje hemisfer s križnimi gibi. Za lažje branje, pisanje, govor, komunikacijo, koordinacijo.
  • Motoriko in senzoriko rok. Roke oživčujejo velik del možganske skorje in so povezane z razvojem govora.
  • Predstavljajo orodje za količinske in številske predstave.
  • Spretnost rok. Povezana je s spretnostjo grafo in finomotorike.
  • Pozornost, koncentracijo in vztrajnost.
  • Motorično planiranje in organizacijo.

Ob vsaki vaji je zapisan namen in učinek oz. katere funkcije, področja se spodbujajo.

Kako vam želimo olajšati delo?

S tem, da so vaje posnete in dostopne preko tehnologije, smo z avtoricama sledile željam, da bi bile vaje za otroke atraktivne preko njim zanimivega medija, da bi učiteljem olajšale delo s pripravami, vajami in prikazi in da bi dosegle vsako šolo, vsak razred. Hkrati pa smo se zavedale pasti pretirane uporabe tehnologije v učnih procesih. Ob videovadnicah otroci niso le pasivni sprejemniki informaciji, ampak aktivni udeleženci. Da bi se izognile pretirani vizualni stimulaciji, smo strokovno in premišljeno izbirale ozadja in efekte. Še posebej pri sklopih vaj, ki so namenjeni spodbujanju oz. razvijanju posameznih področij.

Videovadnice oz. miganice v programu TRIMinute se odlikujejo po strokovnem izboru in pripravi vaj, po praktičnosti in uporabnosti v šolskem prostoru ter po privlačnosti, pestrosti in izzivih sestavljenih gibalnih segmentov. So nov, sodoben in inovativen pripomoček.

Jasna Trapečar Pavšič, prof. spec.in reh. ped.

©2022 TRIMINUTE © 

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1 | 2000 Maribor | E-pošta: info@forum-media.si | Telefon: 02 250 18 00

A FORUM MEDIA GROUP COMPANY

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account